RichFunction2AsBiFunction

final class RichFunction2AsBiFunction[T, U, R](underlying: (T, U) => R) extends AnyVal
class AnyVal
trait Matchable
class Any

Value members